Общи условия за ползване на https://finback.bg

 1. Дефиниции

„Платформа“ е интернет страницата https://finback.bg с търговско наименование FinBack.

„Оператор“ е собственикът на Платформата, дружеството „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД с ЕИК 203885487 и адрес на регистрация и управление София, ул. Одрин 95, с имейл адрес info@finback.bg.

„Потребител“ е всеки посетител на Платформата, който е въвел електронният й адрес https://finback.bg.

„Заявление“ е писмена заявка, подадена чрез Платформата, в която Потребителят съобщава свои лични данни и потвърждава информацията съгласно действащото законодателство.

„Клиент“ е всеки потребител на Платформата, който е подал заявление и е сключил Договор с Оператора.

„Кредитор“ е дружество, което е регистрирано в Регистъра на финансовите институции по чл. 3А от ЗКИ към Българска народна банка.

„Обезщетение“ е неправомерно надплатена сума по потребителски кредити на Кредитор, която се изплаща на Клиент чрез действията на Оператора.

 1. Общи разпоредби
  • Настоящите Общи условия, наричани за краткост ОУ, се отнасят до услугите на интернет платформата https://finback.bg.
  • ОУ представляват споразумение между потребителя и/или посетителя за ползването на Платформата.
  • Платформата е собственост на „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД.
  • Интернет потребителите на Платформата са задължени да прочетат ОУ и в случай, че са съгласни с тях получават право да ползват услугите й.
  • Съгласието с ОУ обвързва потребителите с тяхното спазване.
  • В случай, че потребител не е съгласен с настоящите ОУ се умолява да не използва услугите на Платформата. Ако потребител продължи да използва услугите на Платформата се счита, че е съгласен с ОУ и е обвързан с ОУ на Платформата „във вида, в който е“ към момента на посещението.

 

 1. Предмет на услугата
  • Платформата предоставя на потребителите информационни услуги и услуги за защита на правата на потребителите.
  • Основна услуга, която Платформата предоставя на потребителите, е подаване на заявление по електронен път за възстановяване на неправомерно надвзети суми по потребителски кредити, съгласно законодателството на Република България и Европейския съюз.
  • Заявлението се подава от Потребителите лично чрез техническите функционалности на Платформата .
  • Преди да въведе личните си данни Потребителят потвърждава, че е запознат с Общите условия (ОУ) на Платформата и с Политиката на защита на личните данни (ПЗЛД). Потвърждението се извършва чрез натискане на чекбокс под полета, където има възможност да се запознае с пълния текст на ОУ и ПЗЛД и съответно текстове: „Съгласен съм с Общите условия“ и „Съгласен съм с Политиката за защита на личните данни“. В случай че Потребителят не натисне което и да е от чекбокс полетата за съгласие, е невъзможно технически да продължи напред.
  • На следваща страница потребителят въвежда личните си данни, необходими за изготвяне на Договор с Оператора, а именно: собствено, бащино и фамилно име, имейл адрес, телефонен номер, ЕГН, адрес по лична карта, номер на лична карта, дата на издаване на лична карта, МВР, което е издало личната карта. Потребителят трябва да приложи снимки на предната и задната страна на своята валидна лична карта. Потребителят трябва да посочи и удобен за него начин на изплащане на Обезщетение.
  • На следваща страница Потребителят трябва да опише данни за до десет броя потребителските кредити, за които смята, че са платени неправомерно суми и има правото за тяхното възстановяване, които включват: сума на главница на кредита, дата на усвояване на кредита, номер на договора за кредит, Кредитор, срок на връщане на кредита и обща сума за връщане, включваща оскъпяването на кредита. Потребителят, при възможност, трябва да приложи копия от договорите и погасителните планове с Кредиторите, които са отпуснали потребителски кредити. Накрая Потребителят изпраща към Оператора Заявлението си чрез натискането на бутон с текст „Заявявам връщане“.
  • След натискането на бутон „Заявявам връщане“ Операторът автоматично изпраща на имейл адреса на Потребителя писмо със съдържание, което изисква повторно потвърждение чрез натискане на бутон, съдържащ текста „Потвърждение на заявка за връщане“. Същото писмо съдържа и копие от Договора между Оператора и Клиента. От момента, в който Потребителят натисне бутон „Потвърждение на заявка за връщане“ вече се счита за Клиент на Оператора.

 

 1. Договор
  • С попълване на всички полета във формата за подаване на Платформата Клиентът прави правно обвързващо предложение към Оператора за сключване на Договор. Операторът приема предложението за Договор, като писмено, включително по имейл, съобщи на Клиента, че потвърждава направената Заявка. С потвърждаването на Заявката се счита, че Договорът между Оператора и Клиента е сключен.
  • Информацията, която клиентът попълва във формулярите и документите на Платформата на Оператора, трябва да бъде точна и отговаряща на самоличността на клиента, както и да се обосновава на действителната фактическа обстановка.
  • Всички данни, предоставени във връзка със сключването на Договора, се обработват от Оператора съгласно Политиката за защита на личните данни, като основанието за обработката им е сключването на Договор, а целите – за изпълнението на същото.
  • Подписването на съответните документи става посредством приложение на Платформата. Полагането на подпис има правно обвързваща сила и съответства на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. (ЗЕДЕУУ). Всеки документ, подписан от Клиента, ще бъде изпращан на посочения от него имейл адрес не по-късно от 24 часа от успешното завършване на попълване на Заявката.
  • Ако Клиентът има възражения/предложения за измяна на клаузите в Договора, то той може да ги отправи до Оператора посредством имейл. Операторът не е обвързан с предоставяните възражения/предложения.
  • Операторът получава комисиона само при успешно осигуряване на обезщетение за Клиента. В случай на неуспех, Клиентът не дължи възнаграждение на Оператора.
  • Обезщетението се получава по банкова сметка на Оператора. В 15-дневен срок от получаването на сумата Операторът е задължен да преведе на Клиента възстановената от кредитора сума, след приспадане на уговореното комисионно възнаграждение.
  • Клиентът се задължава да информира Оператора при подаване на Заявката за начина на изплащане на Обезщетението. В случай на промяна на начина на изплащане, Клиентът следва да уведоми Оператора в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. Всякакви банкови и други такси по превода са за сметка на Клиента.
  • Права и задължения на Клиента: Клиентът има право: – да се информира за хода на процеса по възстановяване на сумите; – да подава неограничен брой действителни заявления; – да препоръчва Оператора, като спазва правилата за конфиденциалност. Клиентът се задължава: – да не разкрива в цялост или от части настоящия Договор и всички други документи и/или информация, станала му известна във връзка със подаденото от него Заявление; – да съдейства на Оператора с всички средства, като му предоставя своевременно, пълна и достоверна информация, както и всички необходими документи; – да пази доброто търговско име на Оператора, като не извършва каквито и да е противозаконни действия, които биха довели до нарушаване на добрия имидж на Оператора; – да спазва стриктно разпоредбите на Договора и всички препоръки на Оператора по повод изпълнението му, с цел постигането на най-добри резултати.
  • Права и задължения на Оператора: Операторът има право: – да изисква всякаква информация от Клиента, за постигане на целите на настоящия договор; – да откаже да обработи Заявление на Клиента; – да съветва Клиента за извършване на действия, целящи постигането на най-добри резултати. Операторът се задължава: – да не разкрива в цялост или от части настоящия Договор и всички други документи и/или информация, станала му известна във връзка със подаденото от Клиента Заявление; – да извърши възложената му работа с грижата на добър търговец; – да пази доброто име на Клиента в обществото.
 2. Процес по възстановяване на сумите
  • Въз основа сключения Договор между Оператора и Клиента, Операторът веднага стартира администриране на всяко Заявление за неговата допустимост. Клиентът се счита за уведомен, че допустимостта на Заявленията се извършват единствено по преценка на Оператора. Операторът може да откаже да поддържа Заявление на Клиент без да посочва причина, за което Клиентът ще бъде уведомен на посочения от него имейл адрес.
  • Въз основа на подписания Договор потвърдените ОУ и ПЗЛД, Клиентът упълномощава Оператора за извършването на цялостно проучване на задълженията му към кредитори. В случай, че оценката за допустимост на Оператора установи неправомерно надвзети суми по потребителски кредити, Оператора ще предяви претенции към съответния кредитор от името на Клиента с цел реализиране на връщане на неоснователно платени суми.
  • Операторът не поема задължение за гарантиран резултат за постигане на Обезщетение. Операторът не е обвързан и от становището, представено при запитване от Клиент посредством страницата или по друг начин.
  • Операторът предприема действия за възстановяване на неправомерно надвзети суми по потребителски кредити от кредитори, по доброволен и/или гражданскопроцесуален ред. В случай че Обезщетенията от кредитори не бъдат реализирани по доброволен път и се наложи съдебна претенция, Операторът може да изисква от Клиента да предостави нотариално заверено пълномощно, което ще получи по имейла, посочен при подаване на заявката.
  • В случай, че Клиентът не предостави на Оператора необходимите данни и/или документи описани в чл. 3, ал. 6, от настоящите ОУ, упълномощава Оператора да се снабди с посочените данни и документи с цел получаване на Обезщетение.
  • Със сключването на Договора Клиентът гарантира и декларира, че не е упълномощавал трето лице да упражнява неговите права, в качеството на кредитополучател, срещу Кредитора. Клиентът гарантира и декларира, че между него и Кредитора не е налице висящ спор (включително съдебен) във връзка с надплатени суми по потребителски кредит. Всяко възлагане на трети лица да упражняват права, отнасящи се до Заявлението, следва да бъде оттеглено преди сключването на Договора
  • Със сключването на Договор Клиентът се ангажира да уведоми Оператора за всяка минала, настоящата и бъдеща кореспонденция с Кредитора, която се отнася до Заявлението. След сключването на Договор Клиентът следва да уведоми Оператора в тридневен срок, ако Кредиторът се опитва да се свърже с него и да изпрати на Оператора цялата кореспонденция, свързана с това.
  • След сключване на Договор Клиентът гарантира и декларира, че няма да се опитва по какъвто и да било начин да се свързва с Кредитора във връзка със Заявлението. В периода, през който текат действията на Оператора, Клиентът няма право нито от свое име, нито чрез трето лице да се опитва да получи Обезщетение от Кредитора. Операторът няма да носи отговорност за каквито и да било последици, произтичащи от взаимодействие на Клиента с Кредитора или с трето лице, което по някакъв начин е засегнало правото на Клиента да получи Обезщетение или ограничава размера на Обезщетението.
  • Ако Клиентът получи Обезщетението си лично от съответния Кредитор, то той се задължава да уведоми за получената сума Оператора в срок от 3 (три) работни дни от постъпването на плащането. В този случай клиентът се задължава да преведе на Оператора договореното в Договоравъзнаграждение на Оператора, както и всички извършени до момента от него разходи в срок до 3 (три) работни дни.

 

 1. Форс Мажор
  • Операторът няма да носи отговорност пред Кредитополучателя за всяко забавяне или пропуск да изпълни дадено свое задължение по тези Общи условия, което се дължи на Форсмажорен случай.
  • „Форсмажорен случай“ ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който настъпи след подписването на Договора между Оператора и Клиента и води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от Оператора по Споразумението и/или по тези ОУ, включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от Оператора, законови, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война, терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общонародни стачки, ембарго.
  • При настъпване за Оператора на Форсмажорен случай, Операторът ще предприеме всички разумни действия и мерки, за да ограничи евентуални загуби и вреди, както и ще уведоми Клиента в срок до 7 (седем) дни от датата на настъпване на Форсмажорен случай.
  • Липсата на финансови средства няма да се счита за Форсмажорен случай, както по отношение на Оператора, така и по отношение на Клиента.

 

 1. Преходни и заключителни разпоредби
  • Ако която и да е разпоредба в настоящите Общи условия бъде обявена за нищожна или неприложима изцяло или отчасти, тази разпоредба няма да се прилага и няма да засяга валидността, съответно приложимостта на останалите разпоредби в Общите условия.
  • Операторът има право да прехвърля на трети лица всякакви права и задължения във връзка със заявката.
  • Операторът запазва правото да актуализира Общите условия по своя преценка, като ги публикува на този адрес. Ако изрично не е посочено друго, актуализациите влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта. Клиентът е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на сайта.
  • Неупражняването от страна на Оператора на някое от правата, предвидени в Общите условия, не следва да приема като отказ от това право и не води до неговото погасяване. Отказът за предявяване на право от страна на Оператора, за да породи действие, трябва да бъде в писмен вид, и да съдържа изричното волеизявление и подпис на Оператора.
  • Политиката за защита на личните данни на Оператора представлява част от Общите условия. При сключването на Договорще се счита, че Клиентът е уведомен за условията, заложени в нея и че е приел Политиката за защита на личните данни.
  • Политиката относно бисквитките на Оператора представлява част от Общите условия. При сключването на Договор ще се счита, че Клиентът е уведомен за условията, заложени в нея и че е приел политиката относно бисквитките.
  • Клиентът дава изричното си съгласие Оператора да обработва личните данни (включително собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, дата на раждане, адрес, място и държава на пребиваване, данни по лична карта, данни за кредити, банкови детайли и имейл адрес), предоставени от него.
  • Страните се споразумяват, че при възникване на спор същият ще бъде решаван от Софийски арбитражен съд при Сдружение „За развитие на правото в България” (САС при СЗРПБ) съобразно неговия правилник за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.
  • При възникнали спорове, ползвателите в качеството си на потребители по смисъла на § 13, т.1 от Допълнителни разпоредби на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), може да се обърнат към Комисията за защита на потребителите, находяща се в: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218, info@kzp.bg.

Настоящите общи условия са приети на 18.01.2020 г.