Политика за защита на личните данни на https://finback.bg – FinBack

 1. Дефиниции

„Лични данни“ означава всяка информация, която е свързана с физическо лице, което може да бъде пряко или непряко идентифицирано на базата на тази информация, по-специално чрез име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор и др.

„Политика за защита на личните данни“ означава настоящата политика на FinBack за защита на Личните данни.

„Обработване на Лични данни“ означава всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

„FinBack“ означава „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД, дружество надлежно учредено съгласно българското право, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България, с ЕИК: 203885487.

Останалите дефиниции на понятия, използвани в тази Политика за защита на личните данни, се съдържат в раздел 1 „Дефиниции“ в Общите ни условия.

Обща информация

FinBack осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

От 25 май 2018 г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор и обработващ лични данни по предоставяне на информационни и рекламни услуги, FinBack отговаря на всички изисквания на тази регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора и Обработващ на лични данни:

Наименование „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 203885487

Седалище и адрес на управление: гр. София, 1303 , ул. Одрин 95

E-mail: info@finback.bg

Телефон.: +359 8.. …. …

Информация относно Обработващ лични данни – по отношение на предоставяне на хостинг услуга и съхранение на данните на потребителите на уеб сайта https://finback.bg, собственост на Администратора:

Наименование „СуперХостинг.БГ“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ :131449987

Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев, кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев, кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36

Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36

E-mail: dpo@superhosting.bg

Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 1. Събиране и използване на лични данни

FinBack събира лични данни с оглед:

 • Подготовка и сключване на договор, включително неговото изпълнение и
 • Маркетинг дейности – в случай, че личните данни са предоставени след даването на изрично, свободно и информирано съгласие за тяхното използване.
 • Личните данни, предоставени от Вас, се обработват единствено за целите на дейността на сайта https://finback.bg, както и за статистически цели, свързани с вътрешен анализ и подобряване на дейността на FinBack.
 • FinBack не събира лични данни извън тези, които са необходими за осъществяване дейността му или тези, които са дадени от Вас с Вашето изрично и свободно съгласие.

 

 1. Личните данни, които обработваме:

За целите на сключване на Споразумение за възлагане на събиране на вземания събираме следните личните данни:

Лични данниЦелОснование
Три имена, ЕГН, дата на раждане, всички данни от лична карта на кредитоискателяИдентификация на физическо лице за контакт; Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗЕДЕУУ; Сключване и изпълнение на Договор. Изплащане на Обезщетение.Сключване на Договор; Изпълнение на законово задължение по ЗЕДЕУУ
Имейл адресОсъществяване на свързване; Идентификация по ЗЕДЕУУ; Сключване на Договор; Предоставяне на поискана услуга

 

Изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетинг

Сключване и изпълнение на Договор

 

 

 

 

 

Съгласие по чл.261 от Закона за електронните съобщения

ТелефонОсъществяване на свързване; Идентификация по ЗЕДЕУУ; Сключване на Договор; Предоставяне на поискана услуга

 

Изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетинг

Сключване и изпълнение на Договор

 

 

 

 

 

Съгласие по чл.261 от Закона за електронните съобщения

Номер на банкова сметкаИзплащане на Обезщетение.Сключване и изпълнение на Договор

 

 

Личните данни се събират чрез Заявление. Обработването на личните данни е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Регламента).

За нюзлетър и други маркетинг дейност събираме следните лични данни:

 • Две имена;
 • Имейл адрес;
 • Други данни, предоставени от Вас, във връзка с конкретни маркетингови цели, за които сте били информирани;

Личните данни се събират на основание изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Регламента). Съгласието е изразено посредством въвеждане на някои от горепосочените данни и отбелязване на поле – чекбокс „Съгласявам се Политиката за защита на личните данни“.

Техническа информация

Всеки път, когато отворите уеб страницата на FinBack и/или различните секции в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • Вашият IP адрес и страницата, от която сте препратени към нашата интернет страница;
 • Информация за престоя Ви на нашата интернет страница и секциите, които сте посетили;
 • Информация за браузъра и операционната Ви система;
 • Друг тип техническа информация, съгласно техническите изисквания на информационната система;

Личните данни се събират на основание изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Регламента). Съгласието е изразено посредством натискането на бутона „Съгласявам се Политиката за защита на личните данни“.

 

 1. Лични данни, които не се обработват

FinBack не събира и не обработва лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход на потребителите или други данни, свързани със здравословното или психическото им състояние;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • разкриват генетични или биометрични данни или данни за сексуалната ориентация на потребителите

 

 1. Основания и цели за обработка на лични данни от FinBack

Предоставените лични данни се обработват съобразно посочените основания и цели в настоящата Политика за защита на личните данни.

FinBack не извършва автоматизирано взимане на решения, като предоставените данни няма да бъдат използвани за рекламни или маркетингови цели както и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в определени случаи, а именно:

 • когато това е предвидено в закон;
 • ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган;
 • когато сме получили Вашето изрично съгласие за това.

Основания за обработване на лични данни са следните:

 • Възстановяване на неоснователно надплатени суми по потребителски кредити;
 • Обработка, статистика и управление на финансови портфейли;
 • Счетоводна отчетност и отчитане на финансов резултат;
 • Преддоговорни и договорни отношения с клиенти, във връзка със сключване на Договор за възлагане на събиране на вземане;
 • Вашето изрично и свободно заявено съгласие за обработка на определен тип лични данни;
 • Законови изисквания, свързани с дейността на FinBack.

Личните данни, които се събират от FinBack, се обработват на основанията, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни и за целите на:

 • Извършването на всички действия, свързани със Договор между FinBack и Клиента;
 • Счетоводните нормативни изисквания;
 • Отговори на запитвания и въпроси.

 

 1. Срок на съхранение на предоставените данни

FinBack съхранява Вашите данни съобразно предвидените в закона срокове. Основният критерий, по който ще определим продължителността на обработване, е времето, за което е необходима информацията.

В случаите, когато не се стигне до сключване на договор, личните Ви данни ще бъдат изтрити своевременно. Личните данни, предоставени за изпълнението на договор ще бъдат съхранявани за срока на неговото изпълнение. В случаите, в които обработваме лични данни на основание Вашето съгласие, то същите ще бъдат съхранявани докато не оттеглите съгласието си и не упражните правото си да бъдете забравени/да бъдат изтрити всички лични данни, които сте предоставили.

 1. Техническа сигурност относно защитата на лични данни

FinBack е въвело всички технически и организационни мерки, необходими за обработването и защитата на личните данни в съответствие с Регламент на ЕС 2016/679 и приложимото българско законодателство.

Предприетите мерки съответстват на конкретните рискове, свързани с обработката и съхранението на предоставените лични данни. Организационно и технически е подсигурено предпазването на Вашите данни от загуба, изменение, кражба или неправомерен достъп на неоторизирани за това трети лица.

 1. Бисквитки

За да улесним използването на сайта https://finback.bg ние използваме „бисквитки”. Бисквитките са малки файлове с данни, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър от Вашия браузър и са необходими за използването на нашия интернет сайт.

Използваме бисквитки, за да разбираме по-добре как хората използват сайта ни и да осигурим подобрена навигация. Те ни дават информация за това дали вече сте посещавали сайта или сте нов посетител. Бисквитките не съхраняват лични данни и не събират друга информация, която би могла да Ви идентифицира.

Ако не искате да получавате бисквитки, моля конфигурирайте своя интернет браузър да изтрие всички бисквитки от хард диска на компютъра Ви, да блокира бисквитките или да Ви предупреждава преди съхраняването на бисквитки.

 

 1. Споделяне и разкриване на лични данни с трети страни

В дадени случаи, FinBack може да разкрива някои лични данни пред наши партньори или подизпълнители, които работят с нас, посредством предоставянето на  услуги, свързани с дейността на FinBack или помагат на FinBack в неговата маркетинг дейност.

FinBack може да разкрие Ваши лични данни на трети лица, включително и на такива трети лица, находящи се извън Европейския съюз, при спазване на изискванията на Регламента, като например:

 • Трети лица, с които FinBack има договорни правоотношения за ползване на Виртуални сървъри (VPS);
 • Трети лица, предоставящи услуги за подобряване на рекламното таргетиране на услугите на FinBack;
 • Всеобщо признати доставчици на услуги, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;
 • Доставчици на сървърни и облачни услуги, свързани с поръчките и обслужването на кол център;
 • Трети лица, предоставящи услуги на FinBack като счетоводители, одитори, адвокати, нотариуси, рекламни и ПР агенции или дружества, извършващи дейност по системно администриране на данни.

FinBack ще споделя лични данни с трети страни само след изричното подсигуряване на техническите и правни механизми, при които обработването на споделените лични данни ще протича, съобразно изискванията на Регламент 679/2016 и на българското законодателство.

FinBack се задължава да предприеме всички действия за да подсигури легитимната обработка на лични данни, съгласно изискванията за поверителност, посочени в настоящата Политика.

 1. Правата Ви като субект на лични данни

Съгласно Регламента, всеки субект на лични данни има следните права:

Право на достъп

Имате право да разберете безплатно какви лични данни обработваме, както и дали обработваме такива.

Право на коригиране

В случай на несъответствие между Вашите данни и тези, които ние обработваме, Вие имате право да поискате да коригираме, без ненужно забавяне, всички данни, които се съхраняват от нас и са неточни.

Право на ограничаване на обработката

При определени обстоятелства, Вие имате право да заявите ограничаване или блокиране обработката на определени данни. Такива случаи са необходимостта от проверка точността на Вашите лични данни, основанието за обработка или незаконността на обработването им.

Право на изтриване

В случаи че основанието за обработване е отпаднало, Вие имате право да заявите изтриване на всички данни, обработвани от нас.

Право на преносимост на данните

В случай че искате да използвате личните си данни, предоставени електронно, за същата услуга, но от друг доставчик, Вие имате право да заявите предаването им на друг доставчик в машинно четим формат. Това право се прилага само за данните, които сте ни предоставили с Вашето съгласие.

Право на възражение

В случай, че не сте съгласни с начина, по който обработваме Вашите лични данни, имате право да заявите своето възражение. Това право се прилага само за данните, обработването на които е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, както и за данни, обработването на които е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите на субекта на данни.

Право на оттегляне на съгласието

При предоставянето на данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате правото по всяко време да заявите оттегляне на съгласието за обработка на конкретния вид лични данни.

Право на жалба

В случай че не сте доволни от начина, по който е администрирано заявлението, подадено от Вас, във връзка с някое от горепосочените права или смятате, че не обработваме правомерно личните Ви данни, то Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

При желание от Ваша страна за упражняване на някое от горепосочените права, можете да изпратите съответното заявление за това с точното си искане на следния имейл адрес: info@finback.bg